PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Sandra van Miert. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we je duidelijk inzicht in hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Sandra van Miert. Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
Info@sandravanmiert.nl | 06 10617165
Overakkerstraat 241 | 4834 XM | Breda
KvK Nr. 80308880

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals ras, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Sandra van Miert verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we uitdrukkelijk om jouw toestemming op het intakeformulier.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kunt u contact opnemen via info@sandravanmiert.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

 Welke persoonsgegevens verwerken we

Om onze bezoekers en klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen/verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het
algemeen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • BSN-nummer

We verwerken ook persoonsgegevens: zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van je betaling, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).

Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

Sandra van Miert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Contact opnemen
  Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met Sandra van Miert, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.
  2. Nieuwsbrief
  Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval jouw e-mailadres verwerkt.
  3. Boekhouding
  Sandra van Miert is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes of facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.
  4. Facturatie
  Voor het versturen van de facturen worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder NAW-gegevens, factuuradres en BSN-nummer.
  5. De overeenkomst
  Wanneer er tot een overeenkomst wordt overgegaan, heeft Sandra van Miert bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan voor- en achternaam, gezondheidsgegevens, adresgegevens en indien nodig BSN-nummer. Het BSN-nummer is verplicht om declaraties bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sandra van Miert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de behandeling gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandra van Miert deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Sandra van Miert zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit Sandra van Miert, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:

 • Boekhouder
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.
 • Belastingdienst/overheidsinstanties
  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.
  Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sandra van Miert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sandra van Miert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sandra van Miert heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sandravanmiert.nl.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra van Miert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sandravanmiert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sandra van Miert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
Info@sandravanmiert.nl | 06 10617165
Overakkerstraat 241 | 4834 XM | Breda
KvK Nr. 80308880
Versie 2021